ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Ngày 22/04/2017 tại trụ sở công ty,  Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long đã tổ chức  thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016, đề ra kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017. Đại hội đã hoàn thành chương trình:

  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017;
  2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
  3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến 2017;
  6. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
  7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
  8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty lên 2 lần vốn điều lệ;
  9. Bầu bổ sung 01thành viên Ban Kiểm soát.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Cổ đông đăng ký dự đại hội và nhận tài liệu

Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội

Ông. Nguyễn Viết Tân – CTHĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT.

Ô. Nguyễn Tiến Thăng – TV HĐQT, TGĐ báo cáo hoạt động của Ban điều hành.


Bà–  Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS.

Ông Đỗ Văn Đông kế toán trưởng báo cáo


Cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

    Công ty đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội cổ đông năm 2017; Hội nghị đại biểu người lao động Công ty và hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập Công ty (15/10/1969-15/10/2017), tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Một số hình ảnh trong phong trào thi đua:

Cầu Bình Khánh thi công khối KO

Thi công đổ Bê tông bịt đáy trụ P….

Phong trào thể thao của đội bóng đá Brico3 – FC.

Bài viết : Phan Văn Tuyển, ảnh : Nguyễn Viết Quang Huy