chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia xây

dựng cầu Hương Điểm trên ĐT.887, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

              Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

              Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

             Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Nội dung chi tiết:

180125 QD 2963 Vv tang bang khen cho Cau 3 cua UBND Ben Tre