CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 – CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG