Hình ảnh tại lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc