THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN KHÁCH HÀNG ĐƯỢC MUA VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Căn cứ thông báo số 228/TB-C3TL, ngày 15/05/2018 về việc bán  Vật tư – Thiết bị đã qua sử dụng theo phương thức trào giá cạnh tranh;

Căn cứ biên bản họp 244/BB-C3TL, ngày 28/05/2018 của HĐĐT&TLTS Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long về việc xét chọn khách hàng được mua  thiết bị đã qua sử dụng;

Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long trân trọng thông báo:

  Thông báo kết quả xét chọn khách hàng được mua VT_TB