ĐÀO TẠO LỚP HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

 “ĐÀO TẠO LỚP HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 CỦA CÔNG TY CP CẦU 3 THĂNG LONG”

            Vừa qua, ngày 29 & 30/6/2017 tại trụ sở Công ty đã tổ chức khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho toàn bộ các lãnh đạo của Phòng, Ban, CNCT, ĐVSX và thành viên Ban ISO.

Thành phần đi học rất đầy đủ, nghiêm túc

Ngày đầu tiên, giảng viên đã đào tạo về nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho toàn bộ học viên và những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ngày đầu: Giảng viên dạy về nhận thức HTQLCL theo ISO 9001:2015

Đến ngày thứ hai, Chúng ta đã được đào tạo về đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011:2015, cách thức và kỹ năng đánh giá.

Ngày 2: Giảng viên truyền đạt về phương pháp đánh giá nội bộ theo ISO9001:2015

Cuối khóa học, các học viên phải làm bài thi về khóa học để được cấp chứng chỉ. Buổi thi được diễn ra nghiêm túc.

 

Các học viên thực hiện bài thi vào cuối ngày thứ 2

Khóa đào tạo này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đến hệ thống quản lý chất lượng, mong muốn cho CBCNV trong công ty hiểu và thực hiện đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.