Một số hình ảnh tại lễ khởi công cầu Quang Thanh – Hải Phòng