Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020